Doppa in detail

Onze opdracht

Doppahuis vzw is een cursus- en ontmoetingscentrum voor volwassenen binnen de niet-formele volwasseneneducatie in Limburg. Het biedt een alternatief met zijn niet-schoolse aanpak en vrijwillige lesgevers. De cursist staat centraal in het leerproces.

"Het Doppahuis wil aan alle volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en om hun persoonlijke, sociale en creatieve vaardigheden te vergroten. Zij wil hun deelname aan het maatschappelijke en culturele leven aanmoedigen. En ook de weerbaarheid en inzet van mensen en groepen in de samenleving versterken."

Het Doppahuis heeft aandacht voor mensen met bijzondere vormingsnoden die niet worden aangeboden door andere vormingsorganisaties.

Het aanbod is zeer divers en gevarieerd.
Het Doppahuis is een sociaal huis. Hierbij zijn de lage cursusprijzen van essentieel belang om zeker niemand uit te sluiten op basis van financiële redenen.

Doppahuis vzw werkt regelmatig samen met organisaties en sleutelfiguren die op vele terreinen actief zijn. Zij overlegt met middenveldorganisaties, lokale besturen en overheden, publieke dienstverleners. Door deze samenwerking en samenspraak streeft het Doppahuis naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio Hasselt.

Doelgroep

De interne werking van het Doppahuis is tweeledig. Aan de ene kant is er de vrijwilligerswerking die momenteel bestaat uit een ploeg van meer dan 90 mensen. Zij werken mee als lesgever/begeleider, als administratief medewerker of onthaalmedewerker in de ontmoetingsruimte. 


Aan de andere kant bestaat de werking uit de leden van het Doppahuis, met name de cursisten. Het Doppahuis staat open voor iedereen: werkenden en niet-werkenden, jong en oud, armen en niet-armen, allochtonen en autochtonen. Het Doppahuis richt zich tot volwassenen uit de omgeving van Hasselt en heel Limburg.

Facebook_link

Comments