Doppa in detail

Onze opdracht

Doppahuis vzw is een cursus- en ontmoetingscentrum voor volwassenen binnen de niet-formele volwasseneneducatie in Limburg. Het biedt een alternatief met zijn niet-schoolse aanpak en vrijwillige lesgevers. De cursist staat centraal in het leerproces.

"Het Doppahuis wil aan alle volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en om hun persoonlijke, sociale en creatieve vaardigheden te vergroten. Zij wil hun deelname aan het maatschappelijke en culturele leven aanmoedigen. En ook de weerbaarheid en inzet van mensen en groepen in de samenleving versterken."

Het Doppahuis heeft aandacht voor mensen met bijzondere vormingsnoden die niet worden aangeboden door andere vormingsorganisaties.

Het aanbod is zeer divers en gevarieerd.
Het Doppahuis is een sociaal huis. Hierbij zijn de lage cursusprijzen van essentieel belang om zeker niemand uit te sluiten op basis van financiële redenen.

Doppahuis vzw werkt regelmatig samen met organisaties en sleutelfiguren die op vele terreinen actief zijn. Zij overlegt met middenveldorganisaties, lokale besturen en overheden, publieke dienstverleners. Door deze samenwerking en samenspraak streeft het Doppahuis naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio Hasselt.

Doelgroep

Het Doppahuis staat open voor iedereen: werkenden en niet-werkenden, jong en oud, armen en niet-armen, allochtonen en autochtonen. Het Doppahuis richt zich tot volwassenen uit de omgeving van Hasselt en heel Limburg.

De interne werking van het Doppahuis is tweeledig. Aan de ene kant is er de vrijwilligerswerking die momenteel bestaat uit een ploeg van meer dan 90 mensen. Zij werken mee als lesgever/begeleider, als administratief medewerker of onthaalmedewerker in de ontmoetingsruimte. Aan de andere kant bestaat de werking uit de leden van het Doppahuis, met name de cursisten. 

Visie

Het Doppahuis werkt vanuit een humanistische mensvisie. De mens is een zelfstandig, creatief en sociaal wezen en heeft nood aan gelijke kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Het uitgangspunt zijn dan ook de vormingsnoden van het doelpubliek.

Sociale betrokkenheid is belangrijk: door deze betrokkenheid te vergroten wil het Doppahuis ook zelf maatschappelijke verandering beïnvloeden. Dit komt vanuit een streven naar een democratische en solidaire samenleving met respect voor diversiteit en duurzaamheid.

Het Doppahuis houdt rekening met de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van haar cursisten, vrijwilligers, medewerkers en toont tevens respect en belangstelling voor alle democratisch politieke, filosofische en religieuze overtuigingen.

 

Mens

Het Doppahuis ziet de mens als een zelfstandig, creatief en sociaal voelend iemand die kritisch denkt en voor zijn mening opkomt. Zij wil élke mens gelijke kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen.

Als uitgangspunt neemt zij de vormingsinteresses en noden van de volwassen inwoners van de streek. 

Samenleving

Doppahuis wil meewerken aan een democratische en solidaire maatschappij die zich inzet voor verscheidenheid en duurzaamheid. Zij streeft naar een samenleving waar mensen met verschillende zienswijzen en levensbeschouwingen elkaar respecteren, bevragen en beïnvloeden. Daarom weerspiegelt haar aanbod een sociale betrokkenheid.

Door deelname, inzet en verantwoordelijkheid aan te moedigen wil het Doppahuis ook zélf maatschappelijke veranderingen beïnvloeden.

Kwaliteit

Doppahuis staat voor deskundigheid en terreinkennis. Zij ziet zich als een betrouwbare en professionele organisatie. Zij voert een actief kwaliteitszorgbeleid en leert voortdurend bij.

De sociaal-culturele methodiek is een aanpak die maximaal rekening houdt met het doelpubliek.

Een zorgzaam beleid voor de gemotiveerde en bekwame personeelsleden en vrijwilligers staat garant voor een sterke interne organisatie.

Netwerking

Doppahuis is netwerkvaardig. Zij staat open voor dialoog en werkt graag samen met andere organisaties. Zij overlegt met middenveldorganisaties, lokale besturen en overheden, publieke dienstverleners . Door uitwisseling bouwt zij de eigen kennis en deskundigheid verder op.

 

Facebook_link